Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *7 )

*•» Dat dezelve Gemeente zal gehouden zyn , aan de Gereformeerde uittekeeren , zoodanig gedeelte van de waarde , ter fomma van f 750: -, waarop het Kerkgebouw , met Orgel, Prediklloel, Stoelen en Banken, is getauxeerd, als aan het Gereformeerd Kerkgenootfchap , naar evenredigheid van 't getal van deszelfs Zielen, tegen dat derRoomichen berekend, en dus in proportie vau 28. tegen 522. Zielen, zal competeeren, en zulks in ééns, by den afftand, door het Gereformeerd Kerkgenootfchap te doen.

ft". De Kerkelyke Goederen en Fondfen, zullen a!voorens worden berekend en getauxeerd op den voet, en in comformiteit van het Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam d. d. 14. February 1799.. waarvan, zoo veel noodig, Copie hier zal worden bygevoegd; invoegen, dat de fom van het gehcele tauxaat,eu alzoo ook die der uitkeering, daarmede, als ook met het eventueel voordeelig Slot der Kcrrekening, moet worden verhoogd, zoo als zal blyken te behooren.

-3fl. Het Kerkhof zal, na gedaane tauxatie, indien zulks nog niet gefchied mogt zyn , mede tegen eene proportioneele uitkeering, aan het naastend Kerkgenootfchap overgaan; doch, dien onverminderd moeten blyven dienen tot eene algemeene Begraafplaats, op zoodanigen voet en wyze, als tot dus verre heeft plaats gehad; en behoudens het recht der Eigenaaren omtrent particuliere Begraafplaatfen op hetzelye; terwyl, voor zoo verre 'er in de Kerk ook zoodanige mogten worden gevonden, dezelve zullen blyven in eigendom en gebruik der Eigenaars, welke daarvan, zonder hunne ïoeftemming, niet zullen mogen worden ontzet, ten zy de noodzaaklykheid, by 't Vertegenwoordigend Lichaam erkend, zulks mogt vorderen, en door ccne nadere Wet of dispofitie daaromtrent zal wezen voorzien.

4°- Noch

Sluiten