is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5*© i7 JANUARY i8co.

«haam des Baciriffchen V 'Iks, gehoord heb'iende het Kapporc eener Perfimeeie Commisfie , hy Befluit van den o Decembtr 1798 beroemd, om te dienen van Confideratien en advis, op de hequeste door of namens Egbertus Schuil, voormaals Leeraar in de HerVormde Gemeente te Goittgrypën Broek, in het voormalig Iriesh'tid, thans, woonende re Heerenveen en de JVyenkastel, daarby verzogt hebb nde, dat aan hem Suppianc het Stipendium i.meriti of Penfioen, by het 3de Articul der addirioneeie Articulen der Staatsregeling bepaald, wordt geaccordeerd.

Overweegende , dat de Requestrant in den Jaare Ï796, door eene krankzinnigheid overvallen zynde , die hem bU'ten ftaat fttlde langer zyne dienst behoorlyk waar te nemen; hy daar door, en door zyn onvermogen, om van eigen middelen belLan, naar den aart der zaak en beftandsgewoonte bevoegd was het bcr.tficum etxa itorttm te vraagen.

Overweegende, dac hy, of liever z ne Gemeente voor hem, dit ook werklyk op de gebruiklyke wyze beeft bewerkftelligd.

O erweegende, dat de Clasfe van Zevenwoud* reces op den 7 September -.796* dac beneficium aan tren Supplianc heeft verleend.

Overweegende, dat of we! de Repraefmtanren van "hst Volk van Friesiand, waarneemende de zaaken van het Collegie, by apnoinclement van den 7 Maart l 97, hec verzoek, door de Ciasfls voornoemd ge» (daan, tot bekoming van het Stipendium Emeriti, ïchoon niet duidelyk geweigerd , hebben afgeweezen; doch dat de applicatie der gronden, daar coe bygefcrsgr, geenzints als voldoende kan worden erkend.

Overweegende, dat om alle deeze redenen de Suppliant, die zich tydig genoeg geadresfcerd heeft, niet

kan