Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den daar aan volgenden dag in. eene gecombineerde Vergadering de keuze te volbrengen.

Art. 36.

Deeze Gecommitteerden den daar aanvolgenden dag zaamgekomen zynde, handelen in alles zo als by Art. 29—31 is bepaald, met deeze uitzondering echter, dat in de benoeming van Leden voor het Gemeente-Beftuur, de zeven Burgers die na de verkoozene, de meeste ftemmen zullen bevonden worden te hebben, Plaatsvervangers voor het lopende jaar zullen zyn. Art. 37.

In alle de bovengemelde Grond- en verdere Vergaderingen, wordt na het afloopen der werkzaamheden van ieder derzelve, de Vergaderingen dadelyk door de Voorzitters gefcheiden, en gaan dezelve onverwyld uit een.

Art. 38.

De tegenwoordige Municipaliteiten, en vervolgens de Gemeente-Befhiuren zorgen , dat alle de voorgem. Vergaderingen van de nodige Schryf behoeftens, en van dit Reglement en Inftruétie, en fpeciaal dat de Grondvergaderingen van het Decreet van 13. Mey 1798. en de benodigde Bus en Sleutel zyn voorzien, als ook van gefchreevene of gedrukte Formulieren der in deeze vermelde Lastbrieven en Credentiaalen.

Art. 39.

Niemand tot het Gemeente Beftuur, of tot Gevolmagtigden , en alzo tot de huishoudelyke belangens zyner Gemeente geroepen, zal zich voor het in hem betoond vertrouwen zyner Medeburgers van die posten mogen onttrekken, dan om alzulke wettige redenen, als alleszints voldoende zullen geoordeeld worden door het Gemeente Beftuur , en byaldien hieromtrent eenig verfchil zoude mogen ontdaan, zal het Departementaal Beduur, waar toe de Gemeente behoord, daar in beflisfen.

Art. 40.

Alle de gekozene zullen aan de tegenwoordige Municipaliteiten , en vervolgens jaarlyks aan dc Gemeente-Beft uu-

Sluiten