is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 17 J

vallende zaakeri Veïrichtingen en aanfchrvvingen behooflyk gedetailleerde en duidelyke aantekening'te houden, ten einde dezeive ten allen t.yde, des gerequireerd zynde, aan het Uitvoerend Bewind ter examinatie te kunne» exhibeeren.

Inkomende Brieven, Depêches en Stukken, door den Pr&fident ie openen, en in de gewoone of eene buitengewoone Vergadering communiceeren.

37-

Alle inkomende Brieven, Depêches en Stukken, zullen door den tydélyken PrseGdent geopend, en in de eerstvolgende aevvoone, of ingeval van presfauce, in eene buitengewone Vergadering gebracht, en geleezen worden.

Uitgaande Brieven, Depêches en Stukken, door den Prafident te farapheeren, en door den Secretaris te contrajigneeren.

38.

Alle uitgaande Brieven, Depêches of Stukken, zullen door den PrJfiftdent behoorlyk geparaobcerd, en door den Secretaris gecontrafigneerd moeten'worden.

In Commisfie zynde buiten des Raads Re/iientie. mag geen der Leden Reis- of Ferteeringskosten £ maar welfio-o-o. daags hoven het gewoon Tracteinent.

39.

De Leden van den Raad in Commisfie gaande, zullen geene reis of vertering-kosten in rekening mogen brengen, maar een daggeld genieten van tien guldens, boven hunne by de Acle van Staatsregeling vastgeffdde Jaarwedden, voor eiken dag dat dezelve op erkende noodzakelykheid van den Raad, in Commisfie buiten de refidentie van dtn Raad geweest.

Datt