is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 18 )

Lhor vacature of andere onvoorziene ofnftandigheden, mitf dan twee Leden belet wordende de Ddiberatiën van den Raad bytewonen, zal in cas van fpoed vemfchende zaaken, in dezelve hei Uitvoerend Bewind gekend worden.

AC. v

ïfiffevnlle doof vacature' of door noodzakelykè éri ' onvoorziene omfïahdighedcn, meer dan twee Leden belet wierden, dê Deliberatiën van den Raad bytewonen, cn fpoed vcreifchendc zïakeö in den Raad mogten voorkomen, zal hiervan tcrltond kennis gegeven worden aart het Uitvoerend Bewind, ten einde hieromtrent de nodige: voorziening te kunnen doen.

Commisfarisfen in de voorhaamftè Koop/reden, zoo lang het Uitvoerend Bewind het nodig zal achten , op Inffrutlii door het Uitvoerend Bewind goed te keuren -t en mits de vereischten, bepaald by Art. der Staatsregeling bezittende.

Al.

Tot het waarnemen der 'werkzaamheden, voorkomen;, de in de Kooplieden, welke by de Vaart op de Amen * «anfche Coloniën en den Westindifchen Handel, aan* S^^itowfi**. ^ dopr den Raad de daarom nodige V-kwam., eerlyke en gefchikte Perfonen , aan het Uitvoerend Bewind worden voorgedragen op behodrlyke Inftruftiën, alvorens door het Uitvoerend Bewind goed te keuren; zullende de gemelde CommiSfar£,% vereischten'moeten bezitten, welke ten opSchte der Leden en Ministers by Art »9r der Acle ?an Iraïiregelhig zyn vastgefteld, en niet anger dienst doen , als het Uitvoerend Bewind voor nodig zal houden.

£y vacature van hooge Ambten in de Coloniën en Bczittin* zen, de Per/bon tot vervulling, en Inftruclie voordragen aan het Ujivoerend Bewind.

ïngevalle in de Coloniën of Bezittingen, een of mee*