Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 JANUARY 1800. 743

raai benoemd , om daaromtrent der Vergadering te. dienen van confideratien ea advis.

Is geleezen de Requeste van J. C. Dilskey, gepenfioneerd Sous-Lieucenane, daarby, mee overlegging van een Attest der Municipaliteit van Vianen, wegens des Suppliants gehouden gedrag, in de Jaa-. ren 1786 en 1787 aldaar, verzoekende, als nu op de Penfioen-Lyst te mogen worden geplantsr.

En gedecreteerd, voorfz. Requeste en Bylage, in originali, te fteilen in handen van de Commisfie toe het werk der Penfioenen, in een Committé generaal benoemd, om daaromtrent der Vergadering ce dienen van confideratien en advis.

Is geleezen de Requeste van F. H. van Tiefenhau. fen, Lieucenant Collonel by de Armée van denScaac, en gewezen Lieucenanc effeétif by hec Corps Pontonniers om daarby gealfcgueerde redenen verzoekende, dac, boven hec Lieutenants Penfioen van ƒ400 'sJaars,' aan hem moge worden geaccordeerd, de continuatie der Gratificatie van ƒ380 's Jaars, aan hem laacftelyk by Decreet van de voormalige Nationaale Vergade» ring, van den 9 September 1797, toegekend, en welke hy genooten heeft, tot ultimo December 1798, en dat van laatstgemelde tyd af dezelve aan hem Sup.' plianc moge. worden uitbetaald.

En is voorfz, Requesc gehouden in advis. ƒ

Is geleezen de Requeste van Hendrik de Jongh, woonende te ZaU-Bommel; daarby verzoekende, restitutie eener Jomma van ƒ900, door bem voor den Post van Land-iiode der Bomrnslrewaard, in den Jaare 1786 betaald, en van welken Post hy, op den Aaa 5 11 Apal

Sluiten