Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i4' J A N U A R Y 1800.

ftraffe des doods, waar toe hy, by vonnisfe van het Committé van juftitie. der S-ad Amftsrdam, op den -2,2 January II., is gecondemneerd geworden, en inmiddels, hangende de deliberatiën hier over, te fiircheeren het bovengemeld Vonnis, hetwelk op mor* gen aan hem ftaat ter executie gelegd te wordan.

En gedecreteerd, hec verzoek van den voornoemden Suppliant mits deezen ce declineeren en te wyzea van de hand.

Is geleezen de Requeste van Frans de Smit, thans crimineel gevangen, binnen de S;ad Amfter* dam; daarby, om ter nedergeftelde redenen, verzoekende, dat 't het Vertegenwoordigend Lichaam rnoge behagen, aan hem Suppliant ce remkceeren, immers te micigeeren, de ftraffe des doods, waar toe hy, by vonnisfe van het Committé van Juflicie der Stad Am* fierdam, op den a2 January 11., is gecondenseerd geworden, en inmiddels, hangende de deliberatiën hier over, te furcheeren hec bovengemeld Vonnis, het welk op morgen a.m hem ftaac eer executie gelegd te worden.

En gedecreteerd, hec verzoek, by voorfs, Requeste gedaan, mids deezen ce declineeren en te wyzeu van de hand.

Is geleezen de Requeste van Ellfahetk Smit, Huis, vrouw van Jan Rademaaker, woonende ce AmfteUdam; om daar by geavanceerde redenen verzoeken» de, dac 't het Vertegenwoordigend Lichaam moge behagen, aan haar Suppliances Z >on, Pieter Rade* maker, te remineeren, de ftraffe, waartoe hy by Vonnisfe van hec Co nmiccé van Juftitie der Scad AR'• iisrdam is gecondemneerd geworden, hmr&S) dat

zyne

Sluiten