Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f4<? 14 JANUARY 3800.

zyne zaak weder op nieuw in handen van gemeld Committé, of wel van eene andere onpartydigs Rechtbank moge worden gefield, en inmiddels, hangende de deliberatiën hierover, gefurcheeid het Vonnis, het welk op morgen aan hem ftaat ter executie gelegd te worden.

En gedecreteerd, het verzoek, by voorfz. Requeste gedaan, mids deezen te declineeren en te wyzen van de hand.

Is geleezen de Pvequeste van Abraham Samuel Braaibaart, thans gevangen binnen de Stad Amfler* dam , daar by om aangevoerde redenen, verzoekende, dac 't hec Vercegenwoordigend Lichaam moge behaagen, aan hem Suppliant te remitteeren, immers te mitigeeren de crimineele ftraffe, waartoe hy by vonnisfe van hec Committé van Justitie der Stad Amfter dam, op den 23 January LI is gecondemoeerd geworden, en inmiddels hangende de deliberatiën hier over te furcheeren hec bovengemeld Vonnis, hec welk op morgen aan hem ftaac ter Executie gelegd te worden.

En gedecreteerd, het verzoek, by voorfz Requeste gedaan, mids deezen te declineeren en te wyzen van de hand. ■

Op het geproponeerde door den Praefident, is goedgevonden en verdaan, in de Co;nmisfic den 13 February 1799 gedecerneerd, ter examen van de Requeste van Roelof Steevens, woonende te Steenwyk, ia hec voormalig Gcwesc Overysfel, daarby onder anderen, verzogt hebban buiten effeftlreiling van het aangeteekend appel, van zeker Vonnis, door het Intermediair Admmiftrauf Beftuur van het voormalig Ge-

wesf

Sluiten