Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 JANUARY 1800.

west Overysfel, gepronuntieerd den 23 Maart 1798, by deezen te benoemen en lecommitceeren de Burgers Reprsefentanten Pompe van Meerdervoort en Auff* morth, en zulks in de plaatzen van den Burger Ke« pisefentant Ten Poll, thans Lid der Tweede Kamer, en van den afgetreden Burger Repraifentanc de Kernpenaer, beftaande de voorfz. Commisfie als nu uit de Burgers Repraefentancen Werner, Bannier, Pompe van Meerdervoort en Auf/no'-th.

Zullende hier van by Excraét deezes worden kennis gegeeven, aan den voorn, eer&cbenoemdcn Burger Re* prajfentant fVcrner.

De Burgeis Repraefentancen Pluber en verdere, by Decreet van den 24 December des afgeloopen Jaars, Gecommitteerden, ten examen van eene Misfive van Prasfident en Raaden in den Hove van Justitie over de voorm. Gewesten Holland en Zeeland, daarby, iu voldoeninge aan het Decreet var. den 2.6 Augustus des afgelopen Jaars, ampel bericht hebbende, op eene Misfive van Prjefidenc en Rechteren der Stad Middel' burg, verzogt hebbende, dat hec Vertegenwoordigend Lichaam voorn. Hove geliefde aan te fchryven, en des noods te gelasten , om een op den 18 july 1799, door dat Hof verleend mandament van reformatie, loeide claufule van Inhibitie en compulfoir aan Mr. J. C. Clement, Bailluw der gem. Stad, intetrekken en buiten effect te fteilen, mee interdidie aan hetzelve Hof, van over deeze zaak als toe hun resfore niet behoorende eenige verdere cognitie ce neoraen.

Hebben ter Vergadering uicgebragc her. hier navolgend Rapport:

(Fiat

Sluiten