Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«4 JANUARY 180©. 749

advïfeeren, op hec tweede gedeelte èener Misfive van hec Uitvoerend Bewindder Bataaff. Republiek, van den 18 te voren, daarby ingevolge Decreet van den 7 February 1799, geadvifeerd hebbende, op de Requeste van LouisDefireDeswartines de Hobecq Verzogt hebbende, de continuatie van het aan hem in l^geweezen qualiteitvanSóus-Lieutenanc coegelegd

Heeft by monde van den Secretaris ter Vergadering mtgebragc hec hier navolgend Rapport:

BURGERS REPRESENTANTEN!

Het behaagde Ulieder Vergadering, om by Befluit van den aa Maart 1799 , te fteilen in handen der Commisfie tot het werk der Penfioenen, in een Committé Generaal benoemd, copie eener Misfive van 't Uitvoerend Bewind deezer Republiek, gei'chreven alhier, den 18 daar te Vooren, houdende ingevolgen van, en ter voldoening aan het Decreet van den 7 February 1.1., deszelfs bet richt, confideratien en advis, op de Requeste van Louis Defire Deswarttnes de Flobecq, gepenfioneerd Sous-A-ieutenant, ten dienste deezer Republiek; daarbv verzogt hebbende, om te mogen worden verklaard voor ddigent wegens het niet voldoen aan de Deerden van den ia February en a Maart des afgelopen iaars, door de toenmaahge Conftitueerende Vergadering ten 00zicbte der gepenfioneerde Officieren genomen, en dat de nodige orders mogten worden gefteld, dat ten zynen behoeve eene ordonnantie werde gedepecheerd, weeëna zyn te goed hebbend Penfioen , tot ultimo Sept4 :1708 en tenderende hetzelve advis, dat aan voornoemden Requestrant deszelfs verzoek zoude behooren te worden geaccordeerd, en dien ten gevolge aan hem hPr agterftallige Penfioen zedert 3- kart tot ultfmo Sept 1793 , te worden uitbetaald; voorts, dat aan den Rel questrant de continuatie van Penfioen, als Lieutenant ky het gebcentieerd corps van Mai/kbois, volgens capU

tulati»

Sluiten