Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

75» 94 JANUARY l8oo«

tulatie tegen ƒ 350:- 'sjaars, zoude behooren te worden geaccordeerd, en by alzoo op de lyst der voldaan hebbend Ofïicf ren by het generaal advis van het voornoemd Uitvoerend Bewind, over het werk der Pennoenen Sub Litiera A overgelegd, geplaatst. .

By dac voornoemde befluit vorderde Gyheden, dat uwe Commisfie, betrekkelyk het tweede gedeelte derzelve Misfive,Ül. zoude dienen van confideratienen advis.

Aan deezen last voldoende , hebben uwe Gecorn^ mitteerden Je eer, om te rapporteeren, dat deeze siequesiranc, blykens voorn. Misfive van 't Uitvoerend Bewind, reeds voldaan heeft gehad aan de Requ.ftten by Publicatie van den 7 April 1798, tot voortduurend genot van Penfioen bepaald, en daar van, zoo als uil gemelde Misfive blykt, de bewyzen by deszelfs origineel Request heeft overgelegd gehad; dat zulks gelyk ook t favorabel befluit deezer Vergadering, op t eerfte gedeelte van des Requestrants verzoek, om beta ing van ag terftalli*- Penfioen. op den 9 April deezes Jaars, by de SC beUtigd, 'geene bedenking aan uwe Commisfie heeft overgelaaten, ^^^^^f^^» van de door den Requeftrant verzogte continuatie van Penfioen , waaromtrent 't Uitvoerend Bewind, op grond n van evengemelde Publicatie by \tweedj gedeete van deszelfs Misfive, ook even favorabel heelt f*™' feerd en over zulks neemen uwe Gecommitteerden de vryheid , om Ulieder Vergadering voorteftellen, het volgend Concept-Befluit'.

De Eerfte Kam*r vanhet Vertegenwoordigend Lichaam des Bataiffchen Volks, gehoord heboende het: Rapïort van haare perfoneele Commisfie, tot het werk der Cfioenen in een Committé Generaal benoemd , op bet weed Jedeelte eener Misfive var, \ Uitvoerend Bewind S«7er Republiek, van den 18 Maart 1799, op t vtifoek by Requèst van L D. D. de Flobeca gedaan, om continuatie van Penfioen. , mfflpr voi.

En in aanmerking genoomen zynde, d^ kommer voj le omftandigheid, waar in de Requestrant «^benevens zyn armoedig huisgezin bevindt ; verklaart dat er in dee zen beftaat onverwylde noodzaaklykhetd. voort»

Sluiten