is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 VEDRÜARY mo,

mens de gezameifttyks Erfgenamen van wylen Dirk Donker in leevÊn oudile Leeraar der Hervormde Gemeente te Wormer voornoemd, verzogt lu bbende het effect te mogen genieten , der Refoluüe van liet Intermediair Adminiftratief Beftuur van her. voormalig Gewest Bolland, in dato 20 Maart 1799 , waatby de Municipaliteit te Wormcr jneergèn. is aangefchreeven, en gelast, om toenmaals binnen een maand na receptie dier rèRilutie, aan de Erfgenaarnen bovengemeld te betaaien, het iederd den 24 juny 1797 onbetaald geblecven Jaarivksch Tractement, ter fomme van ƒ 100-:- 's jaars, en verder zo als by dat Request in het breed e ftaat geé'xpresfeert.

Hebben, by monde van den Burger Reprafentant Verhoyfen, uitgebragt hef* hier navolgend Rapport.

• BURGERS REPRiESfNT ANTEN!

Op den 24 December 1799 , beklaagde zich, ter deezer Kamer, de Burger Abraham van der Vies , Predikant te Wormcr, zo voor zig, als voor de Erfgenamen, de gezamcnt'yke Kinderen van wylen Dirk Donker, in leevcn oudfte Leeraar der Hervormde Gemeente, over de Municipaliteit van Warmer voorn., relatief het niet betalen van het Taarlyksch-DorpsTrritement, ter fomme van een honderd Guldens, tevens, om, daarby geallegueerde redenen verzoekende, dat fpoedig effect, moge forteeren de refolutie van het Intermediair Adminiftratief Beftuur van het Voormalig Gewest Holland, in dato 20 Maart 1700, waar-byde Municipaliteit van Warmer is aangefchreeven , cn gèlaat, ©m toenmaals binnen een maand na receptie rlcrzelve, aan de Erfgenamen bovengem. te b tafen, het zederd den 24 Tuny .1797 onbetaald gebledven Taarlyks - Dorps - Tractement, van ƒ100-:,

en