is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 FEBRUARY 1800. l?9

Suppliant, tegens behoorlyke decharge over te geven.

En gedecreteerd, voorfz. requeste en bylagen tn originali, te zenden aan Prafident en Raaden in' den Hove van Justitie, over de voormalige Gewesten Holland en Zeeland , om, met terugzending derzelver., daaromtrend der Vergadering te die* nen van confideratien en advis.

Is geleezen de Requeste van Willem Anthony van Voorn ah nagelaten descendent van wylen Eduard van Voorst, welke geweest is een broeder van Aletta van Voorst, om daarby aangevoerde redenen verzoekende, dat zekere ten Requeste bcWeven Obligatie en een Capitaal van} iLl aikomftig uit den Boedel en nalatenfchap van dés Requestrants overleeden broeder, Pieter van Voorst, mogen worden verklaard geen Fidei-commis fub- ' ject te zyn, conform de nevens de voorfz Requeste gevoegde Testamentaire disnofitie van de bovengemelde Aletta van Voorst, \n dato 1 No vember i696, of dat, ingevalle hier omtren eeil ge befitane mogt vallen, als dan bet praeteus Fidei-commis, moge cesfeeren, en uit dusdani* een verband ontjagen, met permi.sfie aan hem ReqtSeigS/goTd. ^ °VCr ted^TO"> alsmetvrV^en En gedecreteerd, voorfz. Requeste en bvlaa^n tn originali te zenden aan dei/HovevaCit e over het voormalig Gewest Utrecht, om met ter t zendmg derzelven daaromtrend derWaderkg £ dienen van confideratien en advis. vcr*aaermë te

• \

Is geleezen de Requeste van Sara Maria van Voo-st toonende te Utrecht, als nageltenen dZcLÏZ^ L van