Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tU 9 FEBRUARY 1800;

zyn, waar toe dan nog maar alleen zoude behooren; dat deeze Cynofure in beide de Kamers van het Vertegenwoordigend Lichaam, voor het vervolg wierden aangenomen, weshalven wy van oordeel zyn, dat het befluit in deezen te nemen door de Tweede Kamer zoude behooren te worden gefanctifioneerd.

Het is dan op alle deeze gronden Burgers Repraelentanten 1 dat wy dc vryheid nemen aan het moor verlicht oordeel der Vergadering te onderwerpen net navolgend Concept Befluit.

De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaflchcn Volles, gehoord hebbende het Rapport eener perfoneele Commisfie, betrekiyk de wyze, waar op alle Letterkundige Vverken, Platen Kaarten enz. welke aan het Vertegenwoordigend Lichaam'voordaan ten gefchenke voor de Nationale Bibliotheek niogten worden aangeboden, zouden behooren aangenomen te worden.

"n overweegende, dat het de Vergadering met ander, dan hoogst aangenaam en wel bevallig zyn kan, wanneer Vaderlandfche Schryvcrs aan haar 4e vraten van hunnen arbeid, als een gefchenk vooi de Nationale Bibüoteek aanbieden. ut..

Overweegende, dat de Vergadering, by het on Wen van zodanige werken, alleen het gefchenk als TSaniK behoort in het oog te hebben, zonder den IrHnuTvan dezelve cenigzins in aarmieidung te nemen, veel min deswegens eenige goed of afkeuring te kennen te geven.

Befluit, dat in het nemon van Decreeten, ten opzichte van letterkundige Werken, Kaarten Platen, nfVoortgelyke zaken meer, welke Vaderlandfche Schryvers Uitec/e'- of Boekverkopers aan het Vertegenwoordigend Lichaam, als gefchenken voor de Nationale Bibïioteek zullen goedvinden aan te bieden, eene vasteCvnofdrë zal plaats hebben, en dat dien ten gevolgen dezelven met dank erkentenis ontvangen, en itt le Nationale Bibliotheek geplaatst zullen worden, terwyl de Misfives, ten geleidde van zodanige gefchen-

Sluiten