Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 FEBRUARY itoo. 187

ken dienende, eenvoudig zullen wordeu aangenomen voor Notificatie.

En zal dit befluit, in conformiteit van Art. <5b der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer, met en benevens het in deezen uitgebragt Rapport, en het, op den 18 December 1799, door den Burger Reprssfentant van Foreest, ter zaake voorfz. gedaane voorftel, in originali,

A. J, Verbeek. H. van Royen.

En is goedgevonden en verftaan, de tweede leezing van hetzelve Rapport te bepaalen, op aanftaanden Dingsdag den 11 February.

De Burger Repraïfentant Gerlsma, en verdere^, by Decreet van den 11 December des afgelopen jaars, Gecommitteerden, ten examen van eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, van den 28 November te voren, fub No. 109—22, houdende, ingevolge van en ter voldoening aan de Decreeten van 24 July, 1-7 en 8 Augustus, 3 September en 31 October 1799, deszelfs bericht, confideratien èn advis, op diverfe Requesten, zo van Municipaliteiten als van particulieren der Dorpen van Woenzel, Stryp, Knegtfel en Straatem enz., alle betrekiyk tot de betaling of vermeerdering der tractementen van Schoolmeesters, breeder in de Notulen van de hierboven vermelde data's geciteerd.

Hebben ter Vergadering uitgebragt het hier navolgend Rapport.

E s BUR-

Sluiten