is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 )

pen, zoo verre die onder hunne Keur behooren, on«-ewaarfchouwd eene vifitatie te doen, ten einde Wte gaan en te examineeren, of alle de gemaakte Werken • met uitzondering van de in Art. 5. genoemde, behoort lyk zyn gekeurd, zullende door den Perfoon, by wien de vihcatie geichied, daar voor betaald worden 10 ftuivers en zoo verre by den zodanigen zulke ongekeurde Werken mogten bevonden worden, zullen dezelve zvn verbeurd, en zal het provenue daar van, voor de eene helfre ten profyte van den Lande, en voor de wederhelft ■ten behoeve van de Keurmeesteren worden geappliceerd.

Art. 57.

Offchöon, volgens het hier vooren geftatuëerde nie mand onder de Keure der refpeclive Keurmeesteren behoorende^ de vifitatie by de twee voorgaande Articulen vermeldy immer zal mogen weigeren, of eenige ftukken agterhouden, maar elk en een iegelyk in tegendeel verpligt zal zyn, om dezelve vifitatie, zoo dikvvils als KeurmeeL teren zullen goedvinden, te gedogen, zal nogtans t'elken jaare niet meer dan eenmaal de prys van 10 ftuivers hier vooren by Articul 56 bepaald , door de Perfoonen ónder hunne keure behoorende, daar voor moeten betaald wor den.

Art. 58.

Ten aanzien der geenen, die buiten de Plaats, alwaar de Keurmeesters woonachtig zyn, als Werkmeesters moten fungeeren of negotie dryven in Goud en Zilver, zulten die zelfde voorzieningen, als welke by de voorige Articulen zyn bepaald en vastgefteld, moeten geobferveerd worden, alleenlykmet dit onderfcheid, dat aan Keurmeeste ren. ten opzigtc van de vifitatie, by Articul 56. vermeld boven de 10 ftuivers nog zullen worden goedgedaan dè kosten daar op lopende, welken door het Plaatlelvk Ge. meente t Beftuur zullen bepaald, en alzo door Keurmeeste- ' ren ten laste van den Lande gebragt worden. ' •

Art. 59.

Daar het Uitvoerend' Bewind, doormiddel vanhetA°-entfchap van Finantie, het Oppertoezicht fpeciaal oveVde

Goud-