Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37o io FEBRUARY 1800.

By refumtie gedelibereerd zynde, over het Rapport van ue Burger Reprsfentant van der Mey van der Linden, en verdere, by Decreec van den 16 November 1799 Gecommitteerden , ten examen van eene Misfive van Prajfident en Raaden in den Hove van Jufiitie over de voormalige Gewesten Hol' tand en Zeeland , gefchreeven alhier den 25 te voren , daarby verzogt hebbende, interpretatie van het' Decreet by het Vertegenwoordigend Lichaam van den 9 Augustus 1799 , genomen , relatief het appelleeren van de Sententie op dispofitien in de Americaanfche Colonienen Bezittingen van deezen Staat geweezen, alles breederby dezelve Misfive, en in de Notulen van den gezegden 24 November vermeld.

En zynde het voornoemde Rapport, op den 31 January 1. 1., alhier ter Vergadering uitgebragt, en in de Notulen van dien dag geiniereerd; en de tweede en derde kering daarvan, op den 4 deezer en heden gefchied zynde , heeft de Vergadering aich met het daarby voorgeftelde Concept üejluit conformeerendc, ook aldus bejlooten.

De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffche Volks, gehoord hebbende het Rapport eener perfoneele Commisfic, op eene Misfive van Prafident en Raaden in den Hove van Jufiitie, over de voormalige Gewesten Heiland en Zeeland, van den 25 October 1799, daarby verzoekende, interpretatie van het Decreet by bet Vertegenwoordigend Lichaam, op den 9 Augustus 1799 genomen , relatif het appelleeren van de Sententien ■op dispofitien in de Americaanfche Colonitn en Bezittingen van deezen Staat, breeder in de Notulen van den 26 November 1. 1. vermei.

Eu

Sluiten