Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ro FEBRUARY jfoo, 3?I

En overweegende, dat de bepaling by het gemelde Decreet gemaakt, omtrent het appeileeren van Sententien en dispofitien in de gemelde Colomen en Bezittingen geweezen en verleend, teneinde eene by de Staatsregeling verboden vermenging van magten, welke uit het verleenen van Mandament van Reviiie, by het Vertegenwoordigend Lichaam prollueerende, te pracvenieeren, en dat dezelve eeee procuratie van den eene Rechter tot den anderen ten oogmerk hebbe. . Overweegende, dat het de intentie van het Vertegenwoordigend Lichaam is, dat de voorfz. provocatien hoewel by forme van appel gefchiedende , in dezelve effecten van denzelven aart zyn zouden , als de te vooren plaats gehad hebbende revifien, zodanig, dat van de Sententien by den hoogeren Rechter gevveezen, geene revifie vallen zouden.

En eindelyk, zich conformeerende met het uitgebragt Rapport der perfoneele Commisfie, en dien ten gevolge interpreteerende het Decreet van den 9 Augustus 1. 1.

Bejluit, en verklaard, dat door de bepaaling by' het a. en 3. Art. van het gemelde Decreet, dat voordaan van alle de fentenfien en dispofitien in de Americaanfche Colonien en Bezittingen van deeze Staat geweeze of verleend, van welke te vooren by de refpective Souverain wierd gerevideerd, zal worden geappelleerd, op den voet by hetzelve Decreet vastgefteld, aldus moet worden verftaan, dat offchoon zodanige 'provocatie by forme van appel gefchieden , dezelve nochtans quöd ad effeaum, met de voorheen plaats gehad hebbende revifien, van vonnisfen en dispofitien ih de Americaanfche Colonien en Bezittingen van deeze Staat geweezen en.

Y g ver-

Sluiten