Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

372 io fEBRUARY 1S00;

verleend, volkomen gelyk liaan, zodanig dat de Sententien van den Hoogen Rechter in de voorfz. zaake, aan geene revifie fubject zyn.

En zal Extract deezes, met byvoeging van Copie van voorfz. Misfive, worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, tot informatie.

Als mede gelyk Extrrct aart het Hof van Juftitie, van het voormalig Gewest Holland en Zeeland, meede tot informatie.

Zullende ingevolge het 60. Art. der Staatsregeling , dit befluit aan de Tweede Kamer gezonden worden ter bekrachtiging, benevens het in deeze uitgebragt Rapport, en de Misfive van voorfz. Hof, in originali.

De Stembriefjes der Leeden opgehaald zynde, tot het reduceeren op twee perfoonen, van de Nominatie uit vier Burgers, door het Committé van Rechtsoeftening der Stad Purmerende, per Misfive op den 5 deezer, ter Vergadering ingezonden in de Notulen van dien dag geinfereerd, en tot heden gehouden in advis.

Is na opneeming der Hemmen gebleken, dat op het tweetal voornoemd, ten einde daar uit door de Tweede Kamer een perfoon worde benoemd, ter vervulling der in hetzelve Committé exteerende 'vacature, gebragt zyn

c~Aebel van der Meulen. De Burgers-^ en \.Jan Rogaar.

En zal dit tweetal, by Extract deezes, ten voorfz. einden worden gezonden aan de Tweede Kamer f

Sluiten