Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io FEBRUARY 1800. 3~3

mer, met en benevens Copie der voornoemde Misfive en Bylagen.

Aan de order van den dag zynde, de tweede leezing der navolgende ftukken, als:

Vsor eerst.- van de Requeste van Johanna Petronella van de Velde, relatif haar verzoek om venia etatis.

Ten tweeden: van het uitgebragt Rapport, door de Burger Repracfentant Steyn Parvé, en verdere Gecommitteerden, relatif het verzoek van de Municipaliteit van Berchem, ten einde het Vertegenwoordigend Lichaam geliefde te termineeren ,° de ontftaane gefchillen over de naasting van het Hervormd Kerkgebouw aldaar.

Ten derden.- van het uitgebragt Rapport, door de Burger Repra;fentant Steyn Parvé, en verdere Gecommitteerden, relatif het verzoek van A. van der Vies, Predicant te Wormer, zo voor zich, als: voor de gezamentlyke Kinderen en Erfgenamen van wylen Dirk Donker, in leven Oud Leeraar der Hervormde Gemeente te Wormer, ten einde het effect te mogen genieten, van zekere Refolutie van het Intermediair Adminiftratief Beftuur, van het voormalig Gewest Holland, in dato ao Maart 1799, waarby de Muuicipaliteit van Wormer voornoemd, was gelast, aan de gemelde Erfgenaamen te betaalen, het zederd den 24 Juny 1797, onbetaald gebleven jaarlyks Tractement, ter fomma van ƒ i®o, en zulks tot |yn overlyden toe.

Ten vierden.- van het uitgebragt Rapport, door

ds

Sluiten