Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' 374 io FEBRUARY 1800»

de Burger Repnefentant Verbeek, en verdere Gecommitteerden, op eene Misfive van Commisfarisfen , tot de Nationale Rekeningen, bericht gevende, 'op eene Misfive van het Uitvoerend bewind, waarby hetzelve zig beklaagd heeft, over de fustenue der 'Nationale Rekenkamer, in het niet regiftreeren der Ordonnantiën, voor de Hospital-Meester en HospitalMoeder, in het Hospital te Fynoord.

Ten vyfden .■ over het uitgebragt Rapport, van de 'Burgers Reprajfentant Pertat, en verdere Gecommitteerden, relatif de hoegrootheid van het Penfi"oen, aan ieder der gewezen bediende, van het ver"nietigd Stapelrecht te Dordrecht, toe te leggen.

Ten zesden.- van het uitgebragt Rapport, door de Burger Reprafencant Pertat, en verdere Gecommitteerden, relatif het verzoek van P. Noor Jam, en anderen, bruikers van zekere Wooning en Landeryen, gehoorende, tot de Domeingoederen, van de Vorst van Nasfau, om attermmatie van betaling, wegens derzelve verfchuldigde Pagtpenningen. •

Ten zevenden > van het uitgebragt Rapport door de Burger Reprafentant Steyn Parvé, en verdere Gecommitteerden, relatif het verzoek van de Municipaliteit te Meerlo, ten einde door het Vertegenwoordigend Lichaam mogte worden getermineerd, de ontltaane gefchillen over de naasting van het Hervormd Kergebouw aldaar.

Ten agtflen.- van het uitgebragt Rapport, door de Burger Repraefentant Steyn Parvé, erf verdere Gecommitteerden , relatif het verzoek der Municipaliteit van Lith, om de béflisfifig van liet Vertegen-

Sluiten