is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ui. A. x . , _

Ext rat! uit h>t Register ner nefilutien van dan Raad der Gemeente der Stad Medenblik.

Befoigne gehouden by den Raai der Gemeente der Stad Medenblik, op Vrydag den u. February ijyti. prislent alle de Lcde?i.

Ingekomen cn geleezen enz. Kinnen ftaan'de enz.

Deeze Vergadering geïnformeerd zynde, dat de zon zeer gerucht makende Crimineelc Procedures van Gid onCo Tengel, op het praj;'enteeren van een Request aan het Committé van Juftitie-deezer Stad, zyn geannulleerd, gecesïeerd en den Delinquant in fubmisiie is ontfangen , en ook reeds uit zyn Crimineele detenlie is ontflagen : dat hoe zeer den Raad der Gemeente in deezen niet wil toucheeren , langs wlke wegen , en op welk eene wyze. die fubmisiie is' geöl'tineertl, maar gemelde Gideon Coerenge!, alhier by een iegelyk bekend Haat .voor een mensch van een zeer oploopend en kwaadaardig naturel, dat veele Burgers, welke tegen hem, opzichtelyk zyn tirannicque handelwyze jegens zyne overledene Vrouw , zins eenige jaaren aan den dag gelegt , hebben gedèpoféerd, hunne vrees van door hem, de eene of andere tyd, op eene geheime wyze te worden aangerand, nadrukkelyk hebben te kennen gegeven. En alzoo het de ouvermydelyke plicht van elk beftuur, het v klein of groot, is, om voor de veiligheid en vryheiti hunner Ingezetenen te zorgen en te vigileeren; en het dien ren gevolge aan deeze Vergadering; zouden worden gtïmputeerd, wanneer hy Gid&on Coeteagel zich ter eeuiger tyd kwam te vergrypen, zoo is, nrt rype deliberatie, goedgevonden te decreteeren , zoo rtla gedecreteerd word by deezen, om meergemelde G. Coerm'gel, ter prxveniëering van ongelukkige itevolge i,_te doen verwyderen buiten deeze Stad en Jurisdictie van dien, zyli £ 4' %W