Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 28 p

renten wierden behandeld , en dan zoude iemand die ƒ 600 : - inkomomen geniet, volgens eene gemiddelde berekening, dezelve zevenmaal tot Capitaal moeten rekenen , en dus betaalen van ƒ4200 : - f 168 : -.

Dan Lyfrenten zyn niet afhankelyk van ziekten, onvermogen, afftellingen en alle andere oorzaaken , welke buiten den dood iemand buiten ftaat kunnen Hellen, om zyne inkomften geheel of ten deelen te verliezen , dus ftaan inkomften , uit hoofde van Lyfrenten genooten niet gelyk met inkomften door talenten en industrie ver^ kregen, en men zouden veilig voor alle calamiteiten, welke deeze laatfte verminderen of te niet doen kunnen wederom de helft kunnen aftrekken, wanneer 'er ƒ 84 ; zonde overfchieten.

Maar nu zyn 'er by veelen nog een aantal uitgaven, over welke gerekend moeten worden tot het winst verkrygen noodzaaklyk te zyn, zoo moet by voorbeeld den Ambtenaar in den een of andere gegeven plaats refide-ren, welke hem aan meerder kosten onderwerpt, dan den Lyfrent-bezitter, zoo zoude den Comptoirbediende overal elders dan in Amfterdam of Rotterdam beterkoop kunnen leeven, maar ook zoo veel niet kunnen verdienen ; De meerdere winst ftaat dus evenredig aan de meerdere uitgaven die hy doen moet, en hiervoor zoude men wederom veilig 1 kunnen aftrekken, om hem de Lyfrenthouder gelyk te Hellen, dan zouden 'er ƒ 56 - : overfchieten, en het is op deeze bafis, dat wy 10 pCt. tot een billyk equivalent hebben gefield.

Zal men nu van de zyde der industrie de zaak befchouwen, dan geld wederom dezelfde redenering; de Lyfrenthouder behdeft niet te arbeiden, hy die van zy11e industrie leeft wel.— Dan de Lyfrentenhouder heeft zyn vermogen, hetwelk hy tot Lyfrenten belegd heeft, mede door zyn eigene industrie of die van andere verkregen, hy heeft afftand gedaan van hetCapitaaï, en da Renten die hy nu geniet, zyn het equivalent van deezen afftand, en mitsdien van de vruchten van vorige industrie.

Er heeft dus alleen het onderfcheid plaats, hetwelk wy zoo even hebben aangevoerd, en hetwelk door die gereduceerde betaaling word gebalanceerd.

En

Sluiten