is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 FEBRUARY 1800.

75i

te Vergadering gedaan verzoek, ten einde aan des Requestrants Zoon Bernardus du Bois, moge worden verleend brieven van venia atatis.

En gedecreteerd, voorfz. Requeste in originali, te zenden aan net Hof van Juilitie in Gelderland, tot informatie.

Zyn geleezen twee Requesten, als van Wille* boordje Brasfer, en anderen Opgezetenen van Westcapelle, in den Eilande van Walcheren, en van Jan Hendrik Scholten en deszelfs Huisvrouw Elifabeth Johanna Hulshoff, daarby verzoekende, en wei zy eerfte Supplianten, om uit derzelver Gevangenis te mogen worden ontflagen, ten einde zich op dc Rolle °der Gewapende Burgermacht te doen en regiltreeren, en zy tweede Supplianten, dat hunnen Zoon Jacobus Veilig, tot gemelde zyne Ouders moge terug keeren, met verklaaring van onbekwaam te zyn tot den Wapendienst, uit hooide zyner Ltchaams gebreekëh ten Requeste vernield.

En gedecreteerd, voorfz. Requeste in originali , te ftellen in handen van de Burger Reprafentant Pompe van Meerdervoort, cn verdere by Decreet van gisteren Gecommitteerden, ten einde daar op by derzelver uittebrengen Rapport, b'etrekkelyk het daarftellen van maatregulen, nopens zoortgelyke verzoeken, het nodig reguard te flaan.

Is geleezen de Requeste van Wouter van LextnandtCommis van de hhmelandfche Pasporten, der Convoyen en Licenten te Rotterdam, daarby om geavanceerde redenen verzoekende, vjin de Jaarlykfche belasting der joo en aco Penning, waar mede voorzegden post is bezwaard, te mogen worden ontheeven.

En