is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 FEBRUARY. 1800 779

BURGERS REPRESENTANTEN.'

Den 21 January 1. 1., is in handen gefield van uwe medeleden" Steyn'Paryé, en verdere Gecommitteerden tot de Kerkelyke Zaaken, om der Vcrgaderinge daaromtrent te dienen van eonfideratien cn advis, de Requeste van de Municipaliteit van Overzav.de in Zuid Beveland, zich daarby beklagende, over die van het Gereformeerd Kerkgenoodfchap aldaar, als welke zich blyven verzetten tegen het plan van fchikking, omtrent de naasting van derzelver Kerkgebouw en Pastoryhuifen voorfz., verzoekende, dat de gefchillcn hier over, hoe eerder zo beter mogen worden getermineerd.

Uit dit Request, Burgers Reprsefcntsntcn, blykt, dat-de Municipaliteit van Oyerzande, ten einde het zesde der aditioneele Articulen, onder haar_ resfort in werkingc te brengen, een plan van fchikking opzichtelyk de naasting van de Kerkgebouwen des voormaals hccrfchcnde Kerk aldaar, geformeerd, en aan de refpëctive Kcrkgenoodfchappen ter exammatic aangeboden hebbende, dc R'oomschgezindon , met uitzondering van flcgts een Articul, daarin volkomen hebben berust, doch waar tegen de Gereformeerden zeer ampele bedenkingen hebben ingeleverd, dat de Municipaliteit begrypendê, dat het Gereformeerd Kcrgenoodfchap daarmede niets anders bedoelt, dan de zaak tc deiaveeren, cn buiten ftaat zynde Cgelyk zy zegt) om de 'verfcbillciïde Kerkgcnoodfchappcn tot een minne!vk' vergelyk tc brengen, zich nogmaals keert tót deezp Vergadering, met verzoek , dat zo welde Municipaliteit, als de beide Kcrkgenoodfchappen, by derzelver rechten mogen worden gemaintineerd.

Dewy] voornoemde Municipaliteit, nog het, door ■ haar geformeerd plan van fchikking, nog de door Gecommitteerden van het gereformeerd Kerkgenoodfchap, daar te-en mgebragtc bedenkingen , by haar Request heeft overgelegd, zo vinden uwe Gecommitteerden zich daar door^geheel en ai in het onvermogen, om de merites van dit een en ander te beoordeelen; waarom Bbb4 de-