Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 FEBRUARY 1800. 787

ingevolge van, en ter voldoeninge aan het Decreet, van den 1 cv December des ypörigen Jaars, deszelfs bericht, eonfideratien cn advis, op de Requeste van A. Schmitz, weduwe Bouwman, daar by verzogt hebbende, dac aan haar mogten worden vergoed de fchaeden , 'welke haar overleedene ouders, weegens het afbranden van hun Huis, ftaande even buiten de Scad Nymegen, hadden geleeder. , bis hebbende het zelve moeten ft rekken, ter verdeecfighg van gemelde Stad, by gelegenheid _ der aannadering van dc Franfche Troepen, ten jaare 175)4.

En de tweede en derde feezing van voorfz. Misfive, op der 14 deezer en heden gefchied zynde, is gedecreteerd, dezelve, en voorzegde Requeste in originali te ftellen, in handen van de Burgers Repnefentanten de Sonnaville, Schimmelpennhuk en Dacndcls, om daaromtrend der Vergadering te dienen van eonfideratien en advis.

By refumtie gedelibereerd zynde, over eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 6 February 1.1. fub No. 39-44., en den n daar aanvolgende ter deezer Vergadering geleezen, houdende, ingevolge van , en ter voldoeninge aan het Decreet, van den. 9 December des voorigen Jaars, deszelfs eonfideratien en advis, op de Requeste van J van Raait en anderen, alleen Commilën ter recherche van de Convoyen en Licenten te Rotterdam, daarby verzogt hebbende, om te worden gelibereerd van de betaaling der. jaarlykfche quotifatie, van de twee honderft'e penning op derzelver Ambten, ter fomme van zestig (,ulden.

En de tweede en derde Leezing van voorfz. Misfive

Sluiten