Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ao FEBRUARY 1800. 007

deringen en byvoegzelen, door eenige Leden gefuppediceerd , en van welke de bovengemelde Commisfie by deezen verzogt wordt eene nadere redaétie aan de Vergadering te willen produceeren.

En zal Extract deezes worden gezonden aan den Burger Reprajfentant van Leyden, als eerstbenoemd in de voorfz. Commisfie, tot informatie.

By refumtie gedelibereerd zynde over eene op eergisteren in advis gehoudene Misfive van den Raad der Gemeente van Middelburg, Departement van Schelde en Maas, gefchreeven aldaar den 12 deezer, daarby eenige bedenkingen gefuppediteerd hebbende over het uitgebragt Rapport, bevattende den Inftruétie voor den Raad der Afiatifche Bezittingen en Etablisfementen, en voords verzogt hebbende , dat by de gemelde Inftruétie de nodige bepaalingen wierden gemaakt, nopens het aandeel , dat de Stad Middelburg voordaan in de directe voordeelen van dien Handel en Navigatie zal blyven genieten.

Is het verzoek, by voorfz. Misfive gedaan, gehouden voor vervallen, uit hoofde van het op heden hier bovengemeld geconcludeerd en gearresteerd Rapport.

Aan de orde van den dag zynde , het op den 13. February 1. 1. uitgebragt Rapport, door de Burger Reprefentant de Sonnaville, en verdere, by Decreet van den 21. Sept. 1798, Gecommitteerden, ten examen eener Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, van den 19. te vooren, fub Nu. 114, daar nevens, ter voldoeninge aan het Decreet van 23. Augustus des gemelden jaars, inKkk 5 gt-

Sluiten