Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io66 24 FEBRUARY 1800.

En heeft de Vergadering om redenen, door de voorfz. Commisfie aangevoerd, verklaard , dat er is onverwylde noodzaaklykheid, en voords over de zaak. ten principaale zelve gedelibereerd zynde , heeft gemelde Vergadering zich met het zelve Rapport geconformeerd, en het daar by voorgefchreeven Concept-Be/toj'J geadopteerd.

By refumtie gedelibereerd zynde over het Rapport van den Burger Reprajfentant Steyn Parvé, en verdere, by Decreet van den 8. November des voorigen jaars, Gecommitteerden ten examen van de Requeste van G. A. Vermeulen, en anderen, alle Leden der Gereformeerde Gemeente teOyen, gelegen in het voorm. Quartier van Nymeegen, relatif de ontftaane gefchillen wegens de naasting van het piaatfelyk Kerkgebouw en Pastoryhuis der voormaals prajdomineerer.de Kerk aldaar enz.

En zynde hetzelve Rapport den 13. Febr. 1.1., ter deezer Vergadering uitgebragt en in de Notulen van dien dag geinfereerd.

En de tweede en derde leezing daar van op den 19. daaraanvolgende en heden gefchied zynde, heeft de Vergadering, zich met het daar by voorgeflagen Concept - bejluit conformeerende, ook aldus beflooten:

De Eerjïe Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebbende het Rapport eener perfoneele Commisfie uit haar midden benoemd, om te dienen van confideratien en advis op de Stukken, relatif de ontftaane gefchillen wegens de naasting van het piaatfelyk Kerkgebouw en Pastoryhuis der voormaals heerfehende Kerk te Oyen, in het voormalig Quartier

van

Sluiten