Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2070 24 FEBRUARY 1800,

Pastoryhuis insgelyks, op de ordinaire verhu.zenstyd , 111 deezen jaare zal moeten worden ingeruimd, alles echter onverminderd zodanige nadere fchikkingen, als de respec tive Kerkgenootfchapnen omtrent dit alles onderling zullen willen bepaalen. ■69. Dat, indien naderhand mogte worden bcvon. . den , dat tot de Kerk eenige andere B.aaten, Goederen, ol voordeden behooren , als by de tauxatie of Plan zyn berekend, dezelve zullen worden geconfidereerd, als het Eigendom der respective Kerkgenootschappen, welke daarop recht en aarfpraak zullen hebben , gelyk mede., indien naderhand mogte worden bevonden, dat nog eenige fchulden , of pratenfiën ten laste van de Ke:k mogten exteeren, welke by het begroten der Baaten en Schulden waren ^eömitteerd, dezelve naderhand zuiien worden gebragt ten Jaste van . de Leden der respective Kerkgenootfchapal pen , welke daarover ten ahen tyde aanfpraakclyk zuiien zyn; -- alles echter met dien «rftanfle-, dat dezelve Baaten, zo wel als de Schulden, na behooriyke berekening, of tauxatie, even als of die ontdekking voor de ö,edaane Naasting ware gefchied, — in bet eer te gewtjtegen eene nadere uitkeering, — en m het laatfte geval, tegen eene evenretfi)) ge restitutie aan het Naastend Kerkgenootfchap. zuilen overgaan. —

Wordende eindelyk de refpecliveKerkgenootfehappen geiast, om zich naar den mhoud eet zes, en de alzo redaane bellisfing van het Vertegenwoordigend Lichaam fliptefyk tc gedragen; geiyk ook voor zo verre in

heh

Sluiten