Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 FEBRUARY 1800. 1071

hetzelve, fluor dit befluit, geene verandering is gemaakt, naar den inhoud van het Plan van Schikking, door het Gemeente-Bejiuur des Ambts van tusfchen Maas en Wad aan de reipective Kerkgenootfehappcn te Oijen over* gegeven, hetwelk in zo ysrre by deezen word geapprobeerd en bekrachtigd.

, En zal, ten einde zulks effeft forteere , Éxtract deezes gezonden worden aan hec Uitvoerend Bewind der BataalTche Republiek, om daar aan de nodige executie te geven.

Zuhende voords dit Beflïtit, ingevolge Art. <5o. der Staatsregeling, aan de Tweede Kamer ter fancïie worden gezonden,met en benevens het in deezen uitgebragt Rapport, en de ftukken daartoe relatif alles in sriginalii

By refumtie gedelibereerd zynde over het Rapport van den Burger Rep ajfentant Steyn Paryé, en verdere, by Decreet van den u junv 17-9.9» Gecommitteerden ten examen eener Misfivè van het Uitvoerend Bewind, van den 6 te vooren, fub No. 47.., daar by ter voldoening aan het Decreet van den 29 Maart te vooren , ingezonden hebbende het gerequireerd bericht van het Departementaal Beftuur van den Rhyn op de Requeste van J. B, Grimmelius, en anderen, alle Gecommitteerden der Hervormde Gemeente te Netterden, verzogt hebbende de voorzieninge deezer Vergadering, wejeni zeker ontworpen Plan , opzichtelyk de naasting van het Kerkgebouw en Pastoryhuis. aldaar.

En -zynde het voorfz. Rapport op den ig February jongstl. alhier ter Vergadering uitgebragt, en in de Notulen van dien dag geinfereerd, en de tweede en derde leezing daar van op den 19 daar < X x ü 2 aan

Sluiten