Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1072 24 FEBRUARY 1S00.

aan volgende en heden gefchied zynde, heeft deeze Kamer zich met het daar by voorgeflagen Concept~BeJluit conformeerende , ook aldus beflooten.

De E.rfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, genoord hebbende het Rapport eener Perfoneele Commisfie uit haar midden , in welker handen, by bejluit van den 11 juny 1799 , was gefield eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der BataafftAe Republiek, gefchreeven alhier den 6 Juny 1799, daarby ter voldoening aan het Decreet van den 29 Maart te vooren , inzendende het door hetzelve gerequireerd beriqht van het Depa: tementaal Beftuur van den Rhfn op de Requeste van J. B. Crimmeliusc.f., Gecommitteerden "der Hervormde Gemeente te Ketterden, daarby verzogt hebbende de voorziening deezer Vergadering, wegens zeker ontworpen Plan van vergelyk, opzichrelyk de naasting van het Kerkgebouw en Pastory-huis aldaar.

En overweegende, dat het Kerkgebouw en fastory-huis te Netterden, onder zodanige Gebouwen van de voormaals Heerfchende Kerk behooren, van welke niet gebleeken is, dat dezelve zyn een privatief en wettig eigendom van het Gereformeerd Kerkgenootfchap ', en mitsdien vallen in de termen van het 6de der Additioneele Articulen tot de Staatsregeling, welke aan het Piaatfelyk Beftuur de befehikking overlaat, om tusfehen de respective Kerkgenootfchappen een vergelyk te treffen.

Overweegende , dat het Rc om sch gezind Kerkgenootfchap te Netterden, als verre weg de meerderheid van Zielen ukmaakende, tot de voorkeuze en naasting is gerechtigd.

Overweegende, dat de bedenkingen, door die » van

Sluiten