is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7* 4 MAART 1800.

gerechtigd Burger en Inwooner te Enfchot, in het Departement van de Dommel; daarby om geavanceer* de redenen , verzoekende , dat zyne Moeder moge worden gelibereerd van de pcenaliteir, welke zy heeft ge» incurreerd , van derzei ver verfchuldigde 3 Termyn, niet op zyn tyd te heibben gefourneerd, in de nu onlangs afgelopen Geldheffing.

En gedecreteerd, voorfz. Requeste en Bylage, in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind, om , met terugzending van dezelve , daaromtrent der Vergadering te dienen van bericht, confideratien en advis.

Is geleezen de Requeste van Jchannes van der Werf, Mr. Timmerman te Franeker; daarby opgevende de fchadens, welke hy heeft geleden door de hem in den jaare 1787 aangedaane vervolgingen, en voorts verzoekende , voldoening en restitutie derzelve, ter fomma van ƒ 1892-18-2.

En gedecrereerd , de voorfchreeve Requeste en Bylagen, in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind, otn, met terugzending van dezelve, daaromtrent der \ ergadering te dienen van bericht, confideratien en advis.

Is geleezen de Requeste van Ernst Philip Bikker, woonende te Amfierdam, gewezenCanonryder by de bataaffche Auillerie; daarby, om geavanceerde redenen , verzoekende , met eene gratificatie te wort den begunftigd. •

En gedecreteerd, de voorfchreeve Requeste en Bylagen, in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind. ten einde, daartoe termen vindende, zodanigen voordrag* aan de Vergadering te doen, als hetzelve zal vermeenen te behooren,

k