is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 MAART 1800.

§1

Ten tweeden: eene Misfive van hetzelve Bewind,[houden e deszelfs advis op de Hequeste van W. jf- Brinken anderen, Tabaks-plantens en Schaapen-mist-koopers, wondende in den Aupte van Nyekeck op de Veluwe; daarUy verzott hebbende, dat mogt woden verklaard, dat de Schaapen-mist voortaan vry en onbelemmerd uic het voormal.g Gewest Utrecht zal knnnen worden vervoerd; 'inmers dat'er in dat Gewest geen meerder belasting op dat Artikel worde geheven dan in iie andere voormalige Gewesten plaats heeft, en zy alzo jouïsfee* ren van het 52 Art. der Staatsregeling.

Noch wieid by Befluit van deeze Kamer van den 20 February laatstleden, in handen van uwe Commishe gefield, een R.equest van Jan Gosfes, daarby herhaalsnde deszelfs bevoorens gedaan verzoek, breder in de Notulen van dien dag omfehreeven.

Uwe G -committeerden , Burgers Reprajfentanten! alle deeze ftukken wederom met den verëischten aandagt hebbende overwogen, hebben de Eer Ulieden vooraf te herinreren; dat het Belluit op het gemelde Rapport den 23 Augustus by deeze Kamer genomen, is van den volgenden inhoud:

Dat aan den doorvoer, koop en verkoop van alle Mist fpecien , van en naar de voormalige Gewesten, geenerlei belemmering zal worden toegebragt; zullencie echter de Koopleden zyn gehouden va>i ieder lading Mist, welke zy van het e ne der voormaalige Gewesten, naar het andere vervoeren , een behoorlyk Pasport te moeten nemen, en de waaide der te vervoere ie Mist-fp <ciën daarby te moeten confuneeren , tot het zal geblyken , dat die Mistfpeciën binnen 's Lands zyn gelost en verbleven.

Dat de uitvoer van allerha ide Mist-fpecië ï, geene uitgezonderd, naar buiten de RaraaffcheRepubliek, voiftrekt wordt verholen, aanvange-ide den eerften November J799, hy verbeurte van 500 gulden boeten, van ieder Sciiip-of Wagen-vra?t, boven confiscatie van Schip, Karren, Wagens en Mist, waarmede de uitvoer is gefchied.

De re lenen, welke de Tweede Kamer heeft opgegeven, om dit Befluit niet te bekrachtigen zyn de volgende: ■

Dat