is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 MA AR T i8oou 91

buiten eenige relatie van het Gilde word in ftand gehouden; en dit gaf ons aanleiding, om de daarby ovcrge2ondene ftukken, tot deeze Busfe betrekking hebbende, met den me^st mogdyken aandagt te examineeren.

Deeze ftukken zyn drie ia getal, als:

1.) 14 e opgave aer Eigendommen aan die Dood-Busfe behoorende.

2) Articulen ter oprichting van een Dood-Busie Bombazydewerkers Bizen binnen Amersfoort, op den r.3 Juny van het Jaar 1785, door de Regering van die Stad bekngigd.

3.) Een Extract uit de Refolutien van het Gemeente Beftuur der S:ad Amersfoort, van 4 Ma<rt 1799, waar by gearresteerd wordt zeker aldaar gdul'ereerd Reglement op de Dood-Busfe der Bombazvdenwerkers-Baazen, binnen Amersfoort.

Uit de eerste blykt, dat deEmdfen beftaan in een morgen Lands, en in ƒ 1400 Obligatien.

Het tweede ftuk heeft zeer veel overeenkomst met verfcheide Reglementen van Gilde Busfen, welke de Vergadering , en onz- s erachtens , terecht begrepen heeft, dat als Gilde Fondfen moesten aangemerkt, en aan provifioneele CommisCrisfen moesten overgegeven worden.

Alleen het 2 Art. van dat Reglement, waar uit blykt, dat <-lke nieuwe Bas, direct na hermaken van zyn Proef, uiterlyk op den eerften Maandag in de volgende maand, zicii moest declareeren, of hy Medelid van die Busfe -wilde zyn, dan we! zich voor altyd daar van te laten verfteeken, en dus dat ieder Baas het in zyne keuze had, of hy Lid van die Busfe wilde worden ja dan neen, had ons byna overgehaald, om met het Gemeente Beftuur van Amtrsfsort in een begrip te vallen , en diensvolgens UI. ook te adviferen, dat het Bombazydenvverkers Gilde te Amersfoort geene Fondfen bezit, dan wy zyn daar van immers als nog terug gehouden door eene Perio te, in de Misfive van dat Gemeente Beftuur voorkomende: dat namelyk de voormalige Eigendommen van dit gewezen Gilde, in het Jaar 1785, tot oprichting van deeze Dood Bu«fe zyn aangelegd , waar toe wy meenen , dat de toenmalige Gildebroeders even min bevoegd waren als die Gihiebroecers, welke na de vernietiging F 3 der