is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io3 5 M A A R T i8o°»

De Befluken, op gisteren genomen, zyn geleezen en gert furreerd, gelyk ook gerefumeerd en gearresteerd zyn de Depêches daar uit refultee» ïende.

Zyn ter deezer Kamer ingekomen de navolgende, door de tweede Kamer , bekrachtigde en in Decreeten veranderde Befluiten deezer Vergadering, als:

Vooreerst % Het befluit, van den 7 Jan. laatstl., (bekrachtigd den 17 daar aan volgende,) waarby aan H. van Kesjel* Collecteur van 's Lands Dorp-lasten te Drunen, word gepermitteerd, zyne competeerende lasten over de jaaren 1793 en (794 als nog door de gewoone paraate executie te mogen invorderen.

Ten tweeden: Dat van den 23 january laatstl., (bekrachtigd den 25 daar aan volgende, met onvervylde noodzaaklyk'heid,') waarby P. Groeneveld en F. W. M. Ruysch, ieder afzonderlyk, zyn verklaard voor diligent, en zulks voor den ryd vin drie maanden, wegens derzelver verfchuldigde in de op den 30 INovember 1798 gearresteerde Geldheffing; zullende die Termyn gerekend worden reeds ingegaan te zyn met primo January 1.1.

Ten derden ? Dat van den 12 February laatstl , (bekrachtigd den 13 daar aan volgende, met onver* ivylde noodzaaklykheid,} waa by aan J. Meuwfen permisfie word verleend, om vyf en een half last Haver naar de Rkoer ie mo^en verzenden, als vóór dato der Publicatie van 2 December 1 99 te Dordrecht, op daar toe verkree^en Pasporten, mgelaaden.

Té»