Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 MAART 1800. 135

En gelyk Extract aan de Commisfarisfen tot de Nationaale Rekening, tot informatie.

Zullende dit Befluit, overeenkoroftig het fjo Articul der Staatsregeling , ter bekrachtiging worden gezonden aan de tweede Kamer, met en benevens het in deezen uitgebragt Rapport, en de ftukken daar toe relatif, alles in originali.

By refumtie gedelibereerd zynde, over het Rapport van de Burgers Reprasfentanten van den Braak, en verdere by Decreet van den 10 February laatstleden , Gecommitteerden, ten examen van eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, van den 14 te voren, fub No. ff; houdende, ingevolge van, en ter voldoening aan hec Decreet, van den 4 December 1799, deszelfs confideratien en advis, op de Requeste van L, de Salengre, Ritmeester onder het Rigement Bataaffche Dragonders; daarby verzogt hebbende, meteen Penfioen te mogen worden begunftigd.

En zynde het voorfz. Rapport op den 24 Febr. j.I. alhier ter Vergaderinge uitgebragt, en in de Notulen van dien dag geinfereerd.

En de tweede en derde leezing daar van, op dei 28 daaraan volgende, en heden gefchied zynde, heeft de Vergadering, zich met het daar by voorgetogen Concept-Beftuit conformeerende, ook aldus beftootea.

De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord nebbcnde , het Rapport van ha3re perfoneele Commisfie, by Befluit van den 18 February laatstleden, benoemd, om der Vergadering te dienen van confideratien en

advif,

Sluiten