Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *4 )

„ nodige Ontfangers over de geheele uitgeftrektheid van „ de Bataaffche Republiek, tot het ontfangen van de fur„ nisfementen by Anticipatie, hier vooren omfchreven; „ mitsgaders tot het nemen van alle verdere maatregelen „ ter fpoedige executie van dit Befluit.

„ Ten veertienden: het vóorftel den 21. February dee„ zes jaars door den Burger Repraefentant Leemans ge„ daan, word in deeze gehouden voor vervallen.

„ En zal dit Befluit worden gezonden aan het Uitvoe„ rend Bewind der Bataaffche Republiek, om daar aan de „ noodige executie te geeven, en dezelve zoo veel de der„ tien eerfte Artikelen betreft, by Publicatie ter kennis van „ de Ingezetenen te brengen; mitsgaders aan CommisfaM risfen der Nationaale Rekeningen, tot informatie en na» „ rigt.

„ Zullende hetzelve overeenkomftig den 60. Artikel der „ Staatsregeling, worden gezonden aan dc Tweede Kamer „ ter bekrachtiging, ten aanzien van welgemelde dertien

eerfte Artikelen, met en benevens het in deezen uitge„ bragt Rapport, en de beide Misfives van het Uitvoe„ rend Bewind, in originali.'"

J. II. APPELIUS.

G. S CHIMM ËLPENNINCK , G.z.

A. J. VERBEEK.

C. SCIIEFFER.

F. van der BORGHT.

P. PERTAT.

E. LEWE.

L.' KNIPHORST. *

Sluiten