is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g3S ia MAART 1800.

Is geleezen eene Misfive van hét Uitvoerend BeWind der Bataaffche Republiek, gefchreven alhier, den 8 deezer, fub No. & om daarby ample aangevoerde redenen verzoekende , dat eene fpoedige dispofiae mo ie worden genomen, op deszelfs Mislive van den 1 February 1.1., fub No fc; by dewelke hetzelve Bewind aan de Vergade.ing heeft ingezonden, eenen door den Agent van Nationaale (Economie gedaanen voordragt, nopens de nuttigheid en noodzaaklykheid, om het reeds gegraven Canaal van uitwatering door bet Gors, ten oosten van Hellevoet fluts, in diervoegen te verwyden, en uit te diepen, dat hetzelve, behatven eene gefchiitte bergplaats voor •g Lands Schepen, geduurende den tyd der reparaae van de groote Sluis te Helvoet, tevens eene gefchikte en permanente Noodhaven voor de Koopvaardyfchepen, zoude opleveren, in welke dezelven tegens ftorm, ysgang, en andere onheilen, eene veilige fchuilplaats zouden kunnen genieten. ....

En gedecreteerd, voorfz. Misfive, tn originali, te ftellen in handen van de Burgers Reprsefentanten jppelim en verdere, tot voorfz. zaak, Gecommitteerden, tot informatie, en met verzoek, om deezen aangaande fpoedig te willen rapporteeren.

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Bevind tev Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier, den 8 deezer, fub No. |f; daarby ter voldoening aan het Decreet, van den 6 February 1.1., aan de Vergadcring inzendende, het door den Agent van Inwendige Politie, gerequireerd bericht, van de Municipaliteit van terH yden, op de Requeste van den Kerkenraad der H rvormde Gemeente te ter Heydett, verzogt hebbende mainuen van het Decreet, van den 26

A U1