Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C * )

Wy moeten U echter in het algemeen doen opmerken, hoe gelukkig het denkbeeld is om onderfcheidene Middelen , op de door het Bewind voorgedragen wyze, in édn te ïmelten. In de eerfte plaats vereenvouwdigd deeze inéénfmelting de Finantiëele Administratie en de moeite der comptabiliteit, daar thans die zelfde verantwoording m eene verrekening wordt te zamen gefmolten, voor welke anderszins even zo veele rekeningen moeten worden ge? daan, als 'er verfchillende Middelen voorhanden zyn. Ten tweeden, worden de onkosten van perceptie zeer aannaerkelyk verminderd , het geen , volgens een bekenden regel in het Finantiëele, (leeds het oogmerk by alle Belastingen zyn moet. En, ten derden, is mets voor de Ingezetenen gemakkelyker dan flegts éöne Ordonnantie te moeten kennen, terwyl anderszints veelvuldige Wetten moesten worden gemaakt en nagefiagen. • ;

Dit, wegens het voorgedekte Plan van het Bewind, m het algemeen hebbende aangemerkt, zullen wy der Vergadering eenigzins nader moeten onderhouden over de onderfcheiden Middelen welke het Bewind wil doen verTallen, en de bepalingen tot het vervangen derzelve voorgefteld. T , . i , . . '1

Hoezeer het Middel van het Klein-Zegel niet m alle Gewesten is bekend geweest, laat de wil van het Bataafiche Vojk geen twyffel over, betreffende deszelfs invoering; daar het, by den 210, Articul der Acte van Staatsregeling , onder de intevoerene nieuwe Middelen van Belasting tritdrukkelyk' wordt opgeteld. Ten aanzien van de bearbeiding van hetzelve, gedragen wy ons aan de Concept-Ordonnantie , by het in deeze te ontwerpen Befluit gevoegd; wy behoeven U flegts te herinneren aan U|. Gefluit, om de Leges door het Middel van het Zegel te doen vervangen, om daar in de reden te vinden, voor de door ons ontworpen bepalingen, betrekkelyk de Zegels op de Requesten, en de dispofitiënop dezelve te vallen; vervolgens heeft het Uitvoerend Bewind getragt eene meerdere gelykheid dan by andere Zegel-Ordonnantiën m het oog te houden, door de Zegels, zo veel mogelyk, te fcbikkennaardefommen, overwefke wordt gecontracteerd, en aaar den aart der getroffen oyeriknkoraften; en in deezen

gcesi

Sluiten