Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3 )

geest werkende, hebben wy ons toegelegd deeze proportie, zo juist mogelyk, te vinden, door minder te letten op de gefpecificeerde grootte der Zegels, welke zal worden gecreëerd, als op de juiste evenredigheid in de lommen , terwyl alle zwarigheid door het combineeren van meerdere Zegels wordt uit den weg geruimd.

Was 'er iets waarin het bepalen deezer proportie ons moeijelyk viel, het waren de judiciëele Aflens, welke, hoe verfchillende ook in aart en gewigt, volgens het Ontwerp van het Bewind, allé met dezelfde Zegels moeten worden beftempeld, flegts verfchillende na de meerdere of mindere grootte van de gevorderde fom. Dit kwam ons voor in veele gevallen onevenredig te zyn , en daarom zouden wy verlangt hebben eenig onderfcheid te maken tusfchen de verfchillende foorten van Actens en Schriftuuren, doch daar van zyn wy terug gehouden door de twee volgende bedenkingen: vooreerst, dat daar door het werk meer moeijelyk gemaakt wierdt, en byna een byzondere ftudie opgelegd aan hun, welke verlangen hunne judiciëele zaken zelve te behandelen, niettegenflaande het oogmerk der nieuwe Manier van Procedeeren voornamentlyk is, zulks mogelyk, en de behandeling van dingplichtige zaken daar door onkostbaar te maken ; en ten tweeden, om dat het bepalen der Zegels na dc foort der judiciëele Actens, volflrekt vorderde zich te fchikken na de terminologie der Manier van Procedeeren, en dus eene geheele verandering vorderde, byaldien by de introductie van het Wetboek eene verandering in de Manier van Procedeeren mogt worden gemaakt.

Wy hebben echter getragt de bedenkingen, welke ons bybleeven, te verminderen, dooreen onderfcheid te ma» ken tusfchen den Eisfcher en den Verweerder, en hebben voorgefteld dat de laatfte zich tot eene zekere hoogte in de' Zegels zoude kunnen bepalen, om niet indirect te worden gedrukt door de fomtyds ongegronde vorderingen, welke een ander goedvindt te doen. Zo wy eindelyk jbmmige Zegels geheel hebben'weggelaten, of zeer veel verlaagd, is zulks geweest of om dat eene proportioneele grootte byna onmogeiyk kon worden bepaald, of om dat dezelve eene belasting op eene belasting involveerde; by A 2 voor-

Sluiten