Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 APRIL 1800.

089

zenden aan het Uitvoerend Bewind, ten einde door hetzelve, op de onderhavige verzoeken, volgens dictamen der voorfz, Decreeten, van 22 Mey en 26 July 1799, te worden gedisponeerd, (zonder re. fumtie.)

Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Be* wind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier, den 4 deezer, fub No. houdende, ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreet, van den «29 Maart 1.1., deszelfs confideratiën en advis, op de Requeste van Jean Charles Jouhanneau Laregnere , Koopman, woonende re Rotterdam; in qualiieic als door wyien Nicolaas Connio, in leeven Capitein* Lieutenant ter Zee, by notariëele Acte, in dato 2.3 December 1799, aangefteld, tot Executeur van deszelfs Testament, en Reddenaar zyner Boedel en Nalaatenfchap; daarby, uit hoofde hy Requestrant verpligt is, de kosten en mifen van Juftitie, waar in voorn. Connio, by Sententie van den Hoogen Zee. krygsraad gecondemneerd is, te voldoen, verzogt hebbende, dat het voorn Bewind mogt worden geautorifeerd, den Agent der Marine aan ce fchryven, van mee den Requestrant in zyne gemelde qualiteit, wegens kostpenningen en andere gelden, meergemelde Connio van de Lande competeerende, af te reekenen en te liquideeren, en het batig fsldo, aan hem Requestranc q q , op ce leggen en te voldoen.

En is, conform hec advis van hec bovengemeld Uitvoerend Bewind, goedgevonden en verftaan, den voorn. Requestrant, in zyne voorfz. qualiteit, met deszelfs verzoek, ;e renvoyeeren aan het meergemeld Bewind, Departement der Marine.

En zal Extract deezes worden gezonden aan het S 3 Uit*

Sluiten