is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i3 )

daar het Land deszelfs geëmployeerdens goed bezoldigt, daarvoor ook de dienst van lieden behoort te beoliën , welke zich reeds elders bekwaam gemaakt hebben; dat op deeze wyze de..Comptoiren van pariiculiere perfoonen. van zoodanige Jongededen beroofd worden; dat het onbillyk zyn zoude, dat een Jongeling, welke noch by zyne Ouders, inwoont, en voor wiens, beftaan dus gezorgd wordt, zoude kunnen voorgetrokken worden, voor een Vader des lluisgezins, welke in de lasten der Maatfchappy draagt, en voor het onderhoud van Vrouw cn Kinderen zorgen moet; en>vocniamentlyk ook, dat diergelyke een aanueemen van Jongelieden quaJÜ voor een gering loon de eerile grond naar-onze ge.dagten,.zoude leggen, om de Ambten wederom even als voorheen onder een zekere claslis van inenfchen te houden, hetwelk naar ons inzien, zal men by de naugenome principes blyven, zorgvuldig behoort vermyd te worden,

Wy in.eenen dus door het voorgedragen middel aan de bedenkingen van zommigen te hebben voldaan, en de bedenkingen van anueren te hebben wederiegd; en zyn dus van geclagten, dat in de plaats van het by oog \nm-ig Rapport opgegeve i. Art. ru zoude behooren te Komen de vocigedrage wyze van begeeving der Ambten, met provifioueele uitzondering van Kotarisfen , Procureurs .en Makelaars, waarby een Lid ook Advocaaten wilde gevoegd hebben, dan het welk ons niet voegzaam is voorgekomen , omdat het by ons buiten alle bedenking; is , dat Advocaaten, welke by hunne promotie onder anderen ook het recht bekomen om overal de Praktyk iiitteö;flenen ,niet onder de Ambtenaaren kunnen gereker.t worden, maar dat aan hnn dit recht overal behoort toegekent, en vrygelaaten te worden.

Dat het geargumenteerde uit .het n. Art. der Staatsregeling , teegen het ade door ons voorgeltelde Articul zeeker niet.zonder grond is, doch dat, wanneer men dit toegeeft, men tevens moet erkennen, dat de ftellers van de Staatsreegeling, in een zaak van dat aanbelang zeer flordig zyn te werk gegaan , en twee woorden, die ver af zyn van dezelfde zaak te beteekencn, voor elkandereq, of als Synonima .gebruikt-hebben j intüsfcbeii

11 komt.