Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gpS 9 APRIL 1800.

de en de Cours of Prys-Couram, die daarvan op den 15 Maart II, is geweest, endoor Beëdigde Makelaars, ten fpoedigften, op last van het Uitvoerend Bewind geformeerd, en onder deszelfs opzicht bekend gemaakt zal worden; dat, met betrekking der vaste Goederen, zo binnen als buiten 'sLands gelegen, ( een iegelyk die by zich zei ven zal mogen tauxeeren, naar rato van derzelver opkomften, die een ieder van zyne vaste Goederen trekt, of zelfs gebruikende, zoude kunnen trekken, en zulks tegen de Penning twintig, zodanig, dat ieder vyf guldens, zuivere opkomften tegens honderd guldens Capitaal zal worden berekend en daar van drie ten honderd in deeze Heffire gefurneerd, en zulks na aftrek nlleenlyk van alle Lands en andere Lasten, waar mede zodanige vaste goederen mogten zyn bezwaard; als mede van al zulke onvermydelyke kosten, welke, zo tot het bekomen van deeze opkomften, als tot confervatie der vaste goederen zyn aangewend en hefteed geworden, en zonder eenige verdere uicgaaven,van welken aart ook, bier onder te begrypen; dac deeze berekening der opkomften, ten aanzien van Bosfchen en andere HoutgeWaSfen, welke, na zeker getal jaaren, worden geveld, in diervoegen zal moeten gefchieden, dat 't product der laatfte velling tot grondilag zal worden gelegd; berekenende hetzelve voorts over die jaaren, welke tusfchen de laatfte vellingen de naast voorgaande zyn verloopen; zullende dus van een Bosch of ander zodanig Houtgewas, dewelke by de laatfte velling voor negentig guldens is verkogt of waardig geweest, en regen jaaren te vooren mede is gevallen, naar rato van tien guldens revenuen, of van twee honderd guldens capitaal moeten gefurneerd worden, en aldus van meerdere of mindere jaaren tusfchen 's hands, naar «venredigheid. Dat,

Sluiten