Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g APRIL iSoo.

Dat, opzichtelyk Bosfchen van opgaande boomen of andere diergelyke Houtgewasfen, welke of mee dan na een onbepaald getal van jaaren worden geveld, of nog niet zyn gevallen; als mede zocanige andere vaste Panden, welke meer tot vermaak dienen, dan om daarvan opkomften te genieten; en dezulke, waar van Teene berekening naar rato van derzelver opbrengst kan worden gemaakt, zullen worden gewaardeerd naar zodanigen prys, als waar voor derzelver Bezitters ene op den 15 Maart 1.1. zouden hebben willen afftaan.

Dat voorts de opkomften van alle andere vaste goederen zullen moeten berekend worden volgenshecpro. duel der laatfte vyf jaaren, door eikanderen gerekend, en dus naar een vyfde van die jaaren in deeze Heffing worden betaald.

Dat, byaldien eenig Bezitter van vaste Goederen, zommige, of alle dezelve nog niet, geduurende de laatfte vyf jaaren, in eigendom heeft gehad, hy verplicht zal zyn, den voorfz. omflag ce maaken over die jaaren, geduurende dewelke hy die heeft bezeten,

Dat, ten refpecle van alle roerende goederen en gelden, de berekening zal moeten gefchieden naar derzelver eflèclive waarde, zo als een iegelyk die op den 15 Maart deezes jaars heeft bezecen, en volgens den prys, waar voor hy dezelve als coen zoude hebben willen overgeeven.

Dac, mee betrekking van goederen, die eenig gevaar of rifico loopen, gelyk Schepen en Koopmanfchappen; mitsgaders Cargafoen-Goederen, die actueel in Zee zyn, een tyde dat hy zyn overflag maakt, een iegelyk die by zich zelve zal mogen tauxeeren, ten bedrage van de Asfurantie, die by daarop heeft laaten doen , of zo hy die in 't geheel of ten deele niec heeft laaten asfureeren, voor zo ver 'er, naar maate, dac Bb 3 h*

Sluiten