Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0$ 9 APRIL iSoa

hy die in gemoede door de loopende rifico minder waardig fchac van de oprechte en reëele waarde van

dien,

Dac Infchulden, uitftaande Gelden, Aaien en Crediten, ten laste van Particulieren, zo Binnen als Buiten 's Lands, die dubieus zouden mogen wezen,zullen mogen gerekend worden naar de waarde waar voor men dezelve in gemoede tauxeerc.

Dac Goederen, waar voor de Bezitter eene byzondere affectie heeft, gaande boven den ordinairen prys of w .arde.. nogtbans in den te maaken overfl ig niet honger dan tegen den ordinairen prys of waarde gtnomen en gerekend zullen behoeven te worden.

Art. io.

Van dc Goederen in Fideï Commis of Lyfrocht bezeten wordtnde, wa:.rvan het expeératif of d. Eigendom aan Ingezetenen van deeze Repu'-i ek b.hoort, Zal in de yooifz. voorbetaaling gefourneerd moeten wotdtn, cp sjielvke wyze en voet, als van alle andere Go-tduen; doch afzondeilyk, en op zichzelven, behou ens dier aangaande, a. u d.n Contrihuan- z>n regres, tot vergoeding van al het geen gefou neerd is, ten laste van aen Fideï Commiifairén Erfgenaam, of van den geer.en, aan wien de Eigendom gemaak: is, by de overlevering of uitkeering derzelve Goederen, welk regres toe v ergoeding zal plaats hebben , niertegenllaande 'zulke of diergehkekoningen by Testament verboden waren, waar aan mits deezen word gederogeerd; zullende van alle andere Goederen, in Fideï Commis of Lyftocht bezeten wordende, waar van Btmengezetenen hec expectatif of den Eigendom hebben, niets |n dee«e yoprbetaajing worden gefourneerd»

Art ii,

Sluiten