is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$9*

i6 APRIL 1800»

middelen opgegeeven hebbende, welke tot (timing van het leggen van Brandbrieven ter voorzegde Plaatfen, zouden dienen te worden in het werk geiteld.

Is, conform hetzelve Rapport gedecreteerd, het verzoek door de voornoemde Burgers, ter zaake bovengemeld gedaan, mits deezen te declineeren en te wyzen van de hand.

En zal Extraét deezes, met Copie van het voor» zegde Rapport, worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, tot informatie, en met last aan hetzelve Bewind, om te zorgen dat de vigeerende Wetten in deezen, door de respeclive Officieren behoorlyk worden geëxecuteerd en naar^eleefd.

Aan de orde van den dag zynde de tweede Ieezing der navolgende Hukken, als:

Voor eerst \ Van eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, relacir het verzoek van H. Pauwels, en anderen, woonende te Rc/endaal, om be aaiing van zekere fommen, welke zy van den Lande te vorderen hebben.

Ten tweeden: Van eere Misfive van hetzelve Bewnd, relaif het verzoek van W. Lommelaert, m anderen, om continuatie van zeker Octroy.

Ten derden: Van het urgebragt Rapport door de Burgers Repraefentanten Vitringa, en verdere GeG-committeerden, relatif het verzoek om elucidatie van din Officier des AmbtsBreedetoort, IV, Pafchen, aangaande het verkiezen van Leden voor de Schepensbank aldaar.

Tm