is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ kens de Brief van den Advocaat Khpman fConfulent „ van de Magiftraat) van den 8 Mey 1790, bet Appèl n vreescle, en voor uit zag, dat dan de Sententie zeker„ lyk gevaar zoude loopen, daar de Appèllations- Rechw teren voor het zagte waren, waarom men dan ook al„ le middelen in *t werk gefteld heeft om het Appél „ voor te komen, of te beletten; 5<\, dat het mede uit „ de ondericheiden brieven van denzelfden Advocaat „ Khpman genoegzaam blykt, dat 'er veele intrigues, „ waar tegen een particulier Burger niet honde beftand „ zyn, in 'r werk zyn gefteld,. niet alleen om aan Roe„ lof Stevens het verkrygen van een gefurrogecrd Ge„ rechte ten uiterften moeyelvk te maaken, maar ook 0» om zvne middelen van defenfie te verydclen, en eene „ zekere condemnatie te bewerken; 6y., Dat, ten op» ^IchAe van het gefustineerdc exces in de executie van *» de goederen van de Vrouw, het werkelyk geinterpo„ neerd Appèl ten onrechte is afgewezen; 70., Dat alle „ larnenlopende omftandigheden deezer Procedure en Exe„ cutie genoegzaam fchynen aan ie duiden, dat dezelve „ met eene Verbittering, geen Rechter pasfende, gevoerd „ en ten ernde^gebragt is , en dar het zeer bedenkelyk is, „ ot wel defhppte onpartydigheid, welke nergens meer „ dan m rechtzaaken behoord plaats te hebben, in allen „ opzichte m deezen is in acht genomen, Eindclvk 8».. " u a ?ene res^tutio fa integium ten opzichte van „ het Appél, zoude kunnen ftrekken tot bevordering j, van het oogmerk der Publicatie van den 19 Rbruar% „ 1795, om alle nadeelen en verongelykingen ter zaaké " lmA\l PatnottiSm"s geleden, zoo veel mogelyk te U herftellen,. wanneer aan de Requestranten al nng gele„ genheid wierd gegeven tot redres in het gewysde! door }, mtadel van appél.

„ Ofïchoon dit nu (-zoo als de Advifeurs wyders zeg„ gen) zoo veele redenen zyn, welke v-or eene reftitutio „ in integrum regens de fatalia van het Appél militeeren, „ hebben wy echter geene vryheid gevonden, om, by del „ ze mftantie, hetzelve aan de Requestranten toe te ken„ nen; met zoo zeer uit hoofde dat R. Stevens, by Re„ quest van den 11 Juny I79o. aan de Magiftraat van B * Steen.