is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«4 APRIL i8oai

86*5

ren, daarby verzoekende autorifatie tot het voldoen der appoinctementen voor de' geëmployeerdens op deszelfs Secretarie,en de Bureaux der respective Agentfchappen , en wel op den voet vervat in het Decreet van 24 January 1.1.} voorts wierd by Ulieder befluit van den 11 April jl. in handen van de Burgers Daendels en verdere Gecommitteerden , tot het werk der organifatie van de hier vorengemelde Bureaux gefteld, eene nadere Misfive van het zelve Bewind, van den 10 te voren, inft.erende daar by op eene fpoedige dispofitie op eersrgemelde Misfive.

"Laatstgenoemde uwe Commisfie, heeft dan ook ter Voldoening aan Ulieder last, het verzoek van het Uitvoerend Bewind overwogen, en hoe zeer zy had gewenscht, dat geene deliberatien over het voldoen der bovengemelde appoinctementen , anders dan volgens den voet, waar op de respective Bureaux zullen behoren georganifeerd te worden, hadden behoeven te worden gehouden, dart hitromtrent buiten haare verwagting door den loop der plaats gehad hebbende deliberatien, en door de bezwaaren, door het Uitvoerend Bewind, tegens het uitgebragt Rapport over de organifatie der Bureaux ingebragt, zynde teleur gefteld, moet met het Bewind volkomen inftemmen,dat de perfoneele omftandigheden van zommige dezer Geëmployeerdens, geenfints toelaten, om gedurende een langen tyd zonder betaling hunner appoinctementen te zyn, vooral in deeze tydsomftandigheden van het binnen kort te moeten furneeren, in de onlangs gedecreteerde Geldhefiing, en waarin verre de meefte levensmiddelen tot eenen zeer hogen prys zyn geftegen; waarom zy dan ook van gevoelen is, dat de betaling dezer appoinctementen niet verder hehoort uitgefteld te worden, of daaromtrent afgewagt het Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam, nopens den voet, waarop deeze geëmployeerdens zullen worden befoldigd, aangezien het zo wel by deze als by de Tweede Kamer nog een geruimen tyd kan aanhouden, al vorens hieromtrent eene beflisfing plaats heeft, en waarnaar deeze geëmployeerdens niet zullen kunnen wagten.

Uwe Commisfie heeft dan vervolgens onderzogt, op welk eene wyze deeze betaaling thans zoude behoren te gefchieden, en het is haar, het billykst voorgekomen, dat j Kkk zy,