Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ij APRIL iSoo;

939

ïion reüfite, de Hukken en befcheiden dienaangaande, aan hec Vertegenwoordigend Lichaam ter decifie in te zenden.

En zal Extract deezes worden gezonden aan hec Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, om hier aan de nodige executie te geven.

Zullende dit Befluit, overeenkomftig Art. 60 der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, in zo verre de gedaane beflisfing becreft, met en benevens hec in deezen uitgebragt Rapport en Bylagen, alles in originali*

De deliberatien gecontinueerd zynde over het op gister in advis gehouden Rapport van de Burgers Re» prsefentanten Daendels en verdere , by Decreeten van den 19 Maart en ïi April 11., Gecommitteerden, ten examen van twee Misfives van het Uitv. Bev/., yan den 15 Maart en 10 April, fub No. || en beide getendeerd hebbende, om geautorifeerd te mogen worden, tot de betaaling der Tractementen aan de Geëmployeerdens op de Secrecary van het Bewind en der respective Agentfchappen, op den voet van het Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam, van den 24 January laatstleeden.

Heeft de Vergadering, inhsrerende de nopens voorfz. zaak bereids op gisteren verklaarde redenen van onverwylde noodzakelykheid, zich mee het voor* fchreeve Rapport geconformeerd, en het daarby voorgeflaagen Concept. Befluit, geadopteerd, (zonder refumtie.)

De deliberatien gecontinueerd zynde, over het op den 17 en ai deezer in advis gehouden Rapport van

den

Sluiten