Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45 APRIL i8oo.

941

het reduceeren op twee Perfoonen, van de Nominatie uit vier Burgers, door het Collegie van Schepenen van Budel, per Misfive, op den 22 dezer maand April, ter Vergadering ingezonden, in de Notulen van dien das geïnfereerd, en tot heden gehouden in advis, is na opneeming der ftemmen gebleeken , dat op het tweetal voornoemd gebragt zyn, ten einde daar uit door de Tweede Kamer een Perfoon werde benoemd , ter vérvulling der in hec gemelde Collegie exteerende vacatuure , veroorzaakt door den Burger Antoni Gommer Gommers, welke geweigerd heeft het Lidmaatfchap in hetzelve Collegie te accepteeren, de Burgers Hendrik Koekhofs en Wilhelmus Beckers.

En zal dit tweetal by Extraét deezes ten voorzegden einde worden gezonden aan de Tweede Kamer, met en benevens Copie der voorn. Misfive.

Aan de Orde "an den Dag zynde, de tweede Ieezing van de navolgende ftukken, als:

Foor eerst'. Van eene Misfive van het Uitvoerend Bewind, relatif het verzoek van Regenten van hec Roomsch Catholyk Weeshuis alhier, om alteratie in het Decieet van het Vertegenwoordigend Lichaam, van den 1 0 Fehruary 1.1., relatif de restitutie van reeds aanbetaalde ordinaris en extra-ordinaris Verpondingen'

Ten tweeden: Van eene Misfive van het Hof van Juftiiie over de voormalige Gewesten Holland en Zeeland, relatif hec verzoek van J Gezon, om ontllag Bic zyn cuniineraenc in het Tuchthuis te Delft.

Ten,

Sluiten